Vakıf Senedi
Balev | Bornova Anadolu Lisesi

Vakıf Senedi

BÖLÜM I

VAKFIN KURULUŞU, ADI VE AMACI

Kuruluş

Madde 1- Vakıf senedinin sonunda isimleri yazılı şahıslar Türk Medeni Kanunu’nun 903 sayılı kanunla değişik 73 ve müteakip maddeleri gereğince bir vakıf kurmuşlardır.

Madde 2- Vakfın adı Bornova Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı’dır.Kısa adı BALEV’dir.

Madde 3- Vakfın merkezi Mevlana Mahallesi 1701/7 sok. No:23/A Bornova İZMİR’dir. Vakfın ilk sermayesi bu senedin sonunda yazılı kurucuların koyduğu 1,025,000,-TL’dir. (Birmilyonyirmibeşbinliradır.)

Madde 4- Vakıf din ve siyasetle uğraşmaz, dinsel ve siyasal amaçlara alet edilmez.

Vakfın Amacı

Madde 5-

a- Vakıf Anadolu Liseleri ve tüm orta öğretim kurumlarının Devletçe gereksinimlerini karşılamak üzere tahsis ettiği bütçe ödeneklerinin yetersiz kaldığı anlarda eğitim ve öğrenimin aksamadan yürütülmesine yardımcı olmak,

b- Milli eğitimi ve öğrencilerin yeteneklerini geliştirici araştırmalar yapmak ve yaptırmak, Türkiye’de çağdaş ve en ileri eğitim sistemlerinin uygulanmasına ve Türk toplumuna yararlı yurtsever vatandaşlar yetiştirilmesine katkıda bulunmak ve bu amaçla yurtlar, özel öğretim kurumları, ilköğretim, orta öğretim ve yüksek öğretim okulları açmak, aynı amaçlı mevcut yurt, kurum ve okullara iştirak etmek,

c- Yüksek öğrenim safhasından önce veya yüksek öğrenime devam safhasında maddi imkânsızlıklar nedeniyle eğitimlerini sürdüremeyecek durumda bulunan başarılı öğrencilere nakdi ve ayni yardımlar yaparak öğrenme, barınma, beslenme ve diğer ihtiyaçlarını gidermek, araç ve gereçlerini temin etmek, eğitim seviyelerini yükseltmek, başarılı öğretmen ve öğrencileri yurt içi ve yurt dışında kendi alanlarında geliştirici her türlü destek ve yardımı sağlamak,

d- Öğrencilerin okul sonrası yaşamlarında dahi aralarındaki bağlılık ve dayanışmayı sürdürecek tedbirler almak ve bu amaçla komiteler kurmak ve bu komitelerin çalışmalarını sağlamak üzere her türlü faaliyette bulunmak,

e- Mezunların okul ile ilişkilerini ve aralarında ilgilerin gelişerek sürdürülmesini sağlayıcı tesisler kurmak ve yaşatmak,

f- Eğitim ve öğretimle ilgili her türlü etkinliğin gelişmesini sağlamak, derleme ve araştırmalarda bulunmak, bunları yayınlamak ve bu konular yararına tesisler kurmak, kurulmuş olanları tamir etmek ve ilaveler yapmak, bu konularla ilgili seminerler, kurslar düzenlemek, bu konularda uğraş veren okul, klüp, dernek ve vakıf gibi kuruluşlarla işbirliği yapmak ve koordinasyon ile bütünleşme sağlamak,

g- Vakıf Yönetim Kurulu’nun uygun göreceği diğer her türlü eğitim ve öğretim konularını Vakıf çalışma alanı içine almaktadır.

Vakfın Gelirleri

Madde 6- 

Vakıf, amacını gerçekleştirmek üzere her türlü hukuki muamele ve tasarruflarda bulunabilir, yasa ve mevzuat esasları dâhilinde:

a- Vadeli, vadesiz mevduat hesapları açabilir, sahip olduğu menkul veya gayrimenkul malları ve paraları tasarruf edebilir, hisse senedi, intifa senedi, tahvil, hazine bonosu alabilir, satabilir, gelirlerini tahsil ve sarf edebilir,

b- Bağış, vasiyet ve sair ölüme bağlı tasarruflar yolu ile her çeşit mal, malvarlığı ve hakka sahip olabilir, sahip olduklarını satabilir, devir ve ferağ edebilir, kiralayabilir, bunların gelir veya karlarını tahsil edebilir,

c- Borç alıp verebilir, gayrimenkul ve menkul malları satın alabilir veya satabilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir, menkul kıymetleri ve her türlü hakları iktisap edebilir, elden çıkarabilir ve her türlü tasarrufta bulunabilir,

d- Vakıf amaç ve konularında olmak üzere idare ve hizmet binaları ile taşıt araçları satın alabilir veya kiralayabilir ya da satabilir, şartlı veya şartsız bağış alabilir. Gayrimenkule ilişkin gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, tevhid, ifraz, parselizasyon ve her türlü işlem ve muameleler ile tasarruflarda bulunabilir, ipotek ve rehin alabilir, verebilir, tadil ve terkin edebilir,

e- Vakfa sürekli gelir kaynakları yaratmak üzere yatırımlar yapabilir, ekonomik ve ticari işletmeler ve ortaklıklar kurabilir, kurulmuş olanlara katılabilir. Vakıf amacını geliştirmek ve kaynak yaratmak için her türlü ekonomik ve ticari girişimlerde bulunabilir, özel öğretim kurumları kurup işletebilir veya işlettirebilir, kurslar açıp işletebilir veya işlettirebilir, Vakıf gerektiğinde kuracağı ticari işletmesi kanalıyla tüm bu faaliyetleri yapabilir,

f- Vakıf amaçlarını gerçekleştirmek için gerektiği zamanda kredi alabilir, lising anlaşmaları yapabilir,

g- Yayınları ile vakıf kültürünün yayılmasına çalışır, Vakıf mensuplarının dayanışmasına yardımcı olucu sosyal ve ilmi yayınlar çıkarabilir, kongre, konferans, seminer ve kurslar düzenleyebilir,

h- Her türlü know-how, patent v.s. haklar satın alabilir, satabilir, kiraya verebilir veya kiralayabilir,

i- Vakıf mevcut ve varlıklarının nemalandırılması maksadıyla bu vakıf senedinde belirtilmeyen diğer faaliyetlerde bulunabilir.

3 BÖLÜM II

ÜYELİK VE VAKFIN ORGANLARI

Üyelik

Madde7. Üye olmak için gerekli şartlar şunlardır: 18 yaşını bitirmiş olmak, Yasalarda bulunan kısıtlayıcı hükümleri taşımamak, Üyeliğe kabul veya redde Yönetim Kurulu yetkilidir. Vakıf üyeleri, vakıf senedinin 14. maddesinde oluşumu belirlenen vakıf genel kurulunun doğal üyesi olmakla birlikte, genel kurul toplantılarında istişarî mahiyette ve tavsiye niteliğinde görüş bildirebilirler Üye Aidatı

Madde 8. Vakıf üyeleri her bütçe yılı için yasalarla belirlenmiş sınır içinde kalmak şartıyla yönetim kurulunca tespit edilecek aidatı öder. Üyelikten çıkma veya çıkarılma halinde aidatın geri istenmesi söz konusu olamaz. Üyelikten Çıkma

Madde 9. Üyeler yönetim kuruluna başvurarak istifa yoluyla çıkabileceği gibi, üye aidatını bir bütçe yılında ödemeyen, vakfın gayelerine uygun hareket etmeyenler Yönetim Kurulu kararı ile ihraç edilebilir. İhraç kararına vaki itirazlar Mütevelli Heyetine yapılır Teşkilat

Madde 10.BAL Eğitim Vakfının teşkilâtı aşağıda gösterilmiştir.

a- Mütevelli Heyet, b- İstişari Genel Kurul, c- Yönetim Kurulu, d- Denetim Kurulu, e- Onur Kurulu, f- Danışma Kurulu.

Mütevelli Heyet

Madde 11. Vakfın Mütevelli Heyeti, vakfa sermaye koymayı taahhüt eden ve bu taahhüdünü ödeyen aşağıdaki usulde belirlenmiş vakıf üyelerinden oluşur.

a. Vakıf senedinde Mütevelli Heyetinin oluşumuna olanak tanıyan tadil tasarısının tescil tarihi olan 06.10.2009’dan itibaren bir ay içinde Vakfa 1,250,-ABD Doları karşılığı Türk Lirasını sermaye olarak koymuş olan Vakıf üyeleri, ödeme tarihinden itibaren Mütevelli Heyeti üyesi olmuşlardır.

b. İptal edilmiştir.

c-İşbu madde tadilinin tescilini takip eden üçüncü ayın sonunda Vakıf Mütevelli Heyet üye sayısı 500 olarak sabitlenecektir. Mütevelli heyeti üyesi olmak isteyen, tüzüğün 11/f maddesinde belirtilen koşulları taşıyan ve Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen sermayeyi ödeyenler Mütevelli Heyeti üyesi olarak kaydedilir ve üye listesine yazılır.Mütevelli Heyet üye listesi vakıf senedi sonundaki ek listede yer alır . Mütevelli Heyeti 500 kişiye ulaştıktan sonra vakıf Mütevelli Heyet üyeliğine boşalmalar dışında üye alınmayacaktır

d. Yukarıdaki usul gereği Vakıf Mütevelli Heyet üyeliği, işbu esas mukavele hükmü gereğince vakfa konulan sermayenin ödeme tarihi itibariyle kendiliğinden oluşur ve hüküm ifade eder.

e. İptal edilmiştir.

f. Mütevelli Heyeti üyelerinin herhangi bir şekilde istifası, ölümü veya sair nedenlerle ayrılmaları halinde yerine, Vakfa Mütevelli Heyetin 1.250.- ABD Doları karşılığı Türk lirasından az olmamak kaydı ile belirleyeceği bağışı yatırması ve vakıf Mütevelli Heyeti’nde bulunanlardan en az (5) kişinin referansıyla aday olan kişiler arasından Ege Koleji, İzmir Maarif Koleji, İzmir Anadolu Lisesi veya Bornova Anadolu Lisesi’nde eğitim görmüş kişi veya kişiler Vakıf Mütevelli Heyeti’nin olağan toplantısında çoğunlukla alacağı kararla seçilerek, Mütevelli Heyeti’nde boşalan yere dahil edilir. Mütevelli Heyeti üyeliğine aday olup seçilen yeni üyelerden tahsil edilecek en az 1.250.- ABD Doları karşılığı Türk Lirası gerekirse Mütevelli Heyeti’nin olağan veya olağanüstü toplantısında arttırılabilir. Vakıf Mütevelli Heyeti’nin yapacağı toplantıda Mütevelli Heyet üyeleri için belirleyeceği yıllık üye aidatları ait olduğu yıl bitmeden ödenecektir. Mütevelli Heyet üyesi 2 yıl üst üste aidatını ödemediği takdirde, aidat borcunu ferileriyle birlikte ödeyeceği tarihe değin Mütevelli Heyeti toplantısında oy kullanamaz. Mütevelli Toplantısını yönetmek üzere 1 Başkan, iki de kâtip üye divana seçilir.

g.İptal edilmiştir.

 Mütevelli Heyet Toplantı ve Karar Usulü

Madde 12- Vakıf Mütevelli Heyeti kendi içinden iki yıl için bir başkan ve başkan vekili seçer. Vakıf Mütevelli Heyetinin raportörlüğünü Vakıf Yönetim Kurulu yürütür. Mütevelli Heyet, Başkan’ın daveti üzerine veya Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu’nun yazılı başvurusu üzerine Mütevelli Heyet Başkanı’nca yapılacak davetle olağan veya olağanüstü toplanır. Vakıf Mütevelli Heyeti, yılda en az bir defa olağan ve lüzumlu görüldüğü ahvalde de olağanüstü toplanır. Toplantılar yarıdan bir fazla Mütevelli Heyet üyesinin iştiraki ile yapılır. Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde duyurulacak ikinci toplantıda üyelerin 1/3’ünün katılımı ile toplanır. Bu toplantılarda kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Toplantıya katılamayacak olan Mütevelli Heyet üyeleri, bir diğer vakıf Mütevelli Heyet üyesine yetki belgesi ile vekâlet verebilir. Her bir üye sadece bir üyenin vekaletini üstlenebilir. Vekâletname noter tasdikine tabi değildir. Mütevelli Heyet toplantısına davet, Başkan tarafından, toplantıdan en az (15) gün öncesinden, toplantı gününü, saatini, yerini ve gündemini bildiren bir ilanla Türkiye genelinde yayınlanan iki gazetede duyurulur. Ayrıca, Mütevelli Heyet üyelerine yazılı olarak bildirilir. Ancak üyelere yazılı bildirimde vaki olabilecek gecikmeler ve iadeler toplantı yeter sayısı sağlanmış toplantının ertelenmesini gerektirmez.

Mütevelli Heyet Görev ve Yetkileri

Madde 13- Mütevelli Heyet görev ve yetkileri şunlardır:

a- Vakıf amaçları doğrultusunda stratejiler ve uzun vadeli hedefleri tayin ve tespit etmek, bunların gereğinin yapılmasını Yönetim Kurulu’ndan talep etmek,

b- Vakıf senedinde gerekli tüm yasal şartları yerine getirmek suretiyle tadiller yapmak,

c- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yıllık bütçe ve çalışma programlarını tetkik, tadil ve tasdik etmek,

d- Program, bütçe uygulamaları ve bilanço ile gelir gider cetvellerini tetkik etmek, bu konular hakkında yönetime görüşlerini bildirmek, o yılın olağan toplantısında karara bağlanmak,

e- Yönetim Kurulu’nun bu vakıf senedi gereğince vakfın çalışmaları ve gayeleri ile ilgili olarak hazırlayacağı yönetmelikleri, iç yönergeleri ve talimatları tetkik ve tadil etmek,

f- Yönetim kurulunca getirilecek teklifleri inceleyip karara bağlamak,

g- Vakıf Yönetim ve Denetim kurulunu seçmek Mütevelli Heyetin bütçe ve program uygulamalarını ve bilanço ile gelir gider cetvellerini tasdik etmesi, Yönetim ve Denetim Kurulu’nun ibrasını tazammun eder. Sadece bu oylamada Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri oy kullanamazlar.

İstişari Genel Kurul

Madde 14. Genel Kurul, Mütevelli Heyet üyeleri ile diğer vakıf üyelerinden teşekkül eden istişari bir organdır. İki yılda bir mart ayı içinde üye tam sayısının yarısından bir fazlasıyla çalışmalarına başlar. İlk toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde tarihi duyurulacak ikinci toplantı, katılanların mevcuduyla gerçekleştirilir.

İstişari Genel Kurulun Toplantıya Daveti

Madde 15. Yönetim Kurulu toplantı gününden 15 gün önce toplantı gününü, saatini, yerini ve gündemi ile toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak ikinci toplantının gününü ve saatini yerel bir gazete ve ayrıca elektronik ortamda duyurur ve durum, yetkili mercilere yazı ile bildirilir.

İstişari Genel Kurulun Görevleri

Madde 16. Vakıf Genel Kurulu, toplantıda, Yönetim Kurulunca belirlenecek gündem maddelerini ve ayrıca vakfın gelişmesine katkısı olacak önerileri görüşür ve Mütevelli Heyet’e ve Yönetim Kurulu’na tavsiye kararları alır. Bu kararlar istişari ve tavsiye niteliğinde olup, Mütevelli Heyet ve Yönetim Kurulu görev ve yetkileri çerçevesinde ve bütçe ve program uygulamaları içinde kalmak kaydı ile uygulanabilir. Gerektiğinde müteakip yıl bütçe ve uygulama programlarına konulması için çaba gösterilir. Yönetim Kurulu

Madde 17- Yönetim Kurulu (9) asil, (9) yedek üyeden ibarettir ve Mütevelli Heyetçe (2) yıl için seçilir. Yönetim Kurulu üyeleri kendi aralarında Başkan, Başkan Yardımcısı, Sekreter, Muhasip ve Veznedar seçmek suretiyle görev bölümü yaparlar. Görev süresini dolduran üyelerin yeniden seçilmeleri mümkündür.

Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 18- Yönetim Kurulu’nun görevleri şunlardır;

1- Vakfı üçüncü şahıslara karşı temsil etmek,

2- Yürürlükte olan ilgili kanunu hükümleri, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve bu vakıf senedinin yüklediği görevleri yapmak,

3- Vakıflar idaresi müfettişlerinin tenkit ve tavsiyelerini yerine getirmek,

4- Vakıf işleri ve idare için gerekli kararları almak,

5- Bütçe ve çalışma programı düzenleme, aylık gelir gider cetvelleri ile vakıf müfettişlerine ve Mütevelli Heyet’e sunulmak üzere kesin hesapları ve bilançoyu ve faaliyet raporunu hazırlamak,

6- Vakıf namına yetkileri saptamak ve imza derecelerini tespit etmek,

7- Vakfı mahkemeler, resmi daireler, üçüncü şahıslara karşı temsil etmek, sulh olup, hakem tayin etmek,

8- Vakıf konusuna dahil taşınır, taşınmaz malları alıp satmak, ayni ve şahsi haklar tesis etmek,

9- Vakfın genel prensiplerini saptamak, hazırlanması gereken yönetmelik, iç yönerge ve talimatları hazırlamak ve bunları Mütevelli Heyetin onayı ile uygulama alanına koymak, gerekli şartname ve protokolleri düzenlemek,

10- Vakfın amaç ve konusunda yapılan yıllık çalışmaları rapor halinde okulun diğer hayır organlarına, öğrenci velilerine, mezunlara duyurmak,

11- Her dönemde edinilen mal ve hakları, vakıf senedinde yazılı olanlarla birlikte her takvim yılının başında teftiş makamına bildirmek,

12- Okul içerisindeki diğer kuruluşların temenni kararlarını vakıf senedi doğrultusunda incelemek ve uygulayıp, uygulamama kararı vermek,

13- Vakfın mallarını, gelirlerini ve vakıf senedinde yazılı her türlü iş ve işlemlerini yönetmek, bu konularda icap eden her türlü harcamayı yapmak ve yetkiyi kullanmak,

14- Vakıf işlerinin yürütülmesi amacı ile kendi sorumluluğu altında olmak üzere vakıf personel kadrosunu, ücretlerini belli etmek, tayin ve azilleri yapmak,

15- Vakfın ticari işlemleri ile sair ticari faaliyet ve ortaklıklarının kontrol ve murakabesi ile bunların sevk ve idaresinde gerekli yetkileri kullanmak ve kararları almak veya iştirak etmek,

16- Vakıf senedinde yazılı amaçlar doğrultusundaki tüm faaliyetleri yürütmek, gerekli kararları almak veya Mütevelli Heyet tarafından alınmış kararları yürütmek.

Yönetim Kurulu Toplantı Usulü

Madde 19- Vakıf Yönetim Kurulu en az ayda bir kez toplanır. Başkan, okul idaresi ya da üyelerin 1/3’ünün isteği ile acil işlerin görüşülmesi için olağanüstü de toplanması uygundur. Toplantı gündemi olağan toplantılardan (1) hafta önce, olağanüstü toplantılarda (3) gün önce Yönetim Kurulu üyelerine posta ile taahhütlü gönderilir.

Yönetim Kurulu Toplantı ve Karar Nisabı

Madde 20- Yönetim Kurulu en az (5) üyenin huzuruyla toplanır. Kararlar bulunanların çoğunluğuyla verilir. Muhalif üyeler, muhalefet şerhini karar defterinin altında belirtmelidirler. Toplantıya üst üste üç defa belgelenmiş özrü bulunmadan katılmayan üye, Yönetim Kurulu kararıyla düşürülür. Dönem sonuna değin yedeği toplantılara davet edilir.

Denetim Kurulu

Madde 21- Vakfın bütün çalışmaları (3) kişilik bir Denetleme Kurulu tarafından kontrol edilir. Denetleme Kurulu’na Mütevelli Heyet tarafından iki yılda bir (3) asil, (3) yedek üye seçilir. Bunlar aralarından birini başkan seçerler. Müddetleri dolanlar yeniden seçilebilirler. Denetleme Kurulu üyeleri istedikleri takdirde, Yönetim Kurulu toplantılarına bilgi edinmek için iştirak edebilirler. Ancak, oy kullanamazlar. Denetleme Kurulu, normal denetleme faaliyetleri dışında, her yıl vakıf işlemleri, mali durumu ve sair hususlar hakkında bilanço çıkarıldıktan sonra bir rapor düzenlemekle yükümlüdürler. Ayrıca Denetleme Kurulu üyeleri, son üç yıllık faaliyet sonuçları hakkında düzenleyecekleri raporu Mütevelli Heyete sunarlar.

Denetleme Kurulu üyeleri, bu vakıf senedi ile ilgili kanunlar ve Türk Ticaret Kanunu’nun anonim şirket denetçilerine verdiği görevleri yapmakla yükümlü ve aksine davranışlardan dolayı aynı hükümlere göre sorumludurlar.

Onur Kurulu

Madde 22- . Onur Kurulu,Mütevelli Heyet üyeleri tarafından genel kurul üyeleri arasından seçilecek 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Kurul üyeleri,aralarından birini başkan seçer. Vakfın amacına uygun hareket etmeyen veya tüzük hükümlerine uymayanları ihraç talebiyle Yönetim Kuruluna sevkeder. Yönetim Kurulu’nca verilebilecek ihraç kararları ,ihracı takip eden ilk Mütevelli Heyet toplantısında Mütevelli Heyetin onayına sunulur. Mütevelli Heyetçe ihraç kararı onaylanmazsa ,o takdirde hakkında ihraç kararı verilen üyenin üyeliği kaldığı yerden devam eder

Danışma Kurulu

Madde 23- Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından, Bornova Anadolu Lisesi’ne hizmet etmiş ve BAL mezunu olan veya olmayan kişiler arasından seçilen kişilerden atanmak suretiyle oluşturulur. Danışma Kurulu, gerekli görülen durumlarda Yönetim Kurulu’nun çağrısı üzerine, Yönetim Kurulu toplantılarına katılarak görüş bildirir. Vakıf Yürütme Komiteleri

Madde 24- Yönetim Kurulu gerekli göreceği görevlerin yerine getirip izlenmesi için yeterli sayıda yürütme komiteleri kurabilir. Komitelerin başkanlığını yönetim kurulu üyelerinden biri üstlenir, diğer üyeler için icabına göre okul ilişkisi bulunan kişilerden uzmanlık esasına göre seçilir. İcra komitesinin görev ve yetkileri Yönetim kurulunca saptanır. (Son cümle iptal edilmiştir).

Vakıf İdare Kadrosu

Madde 25- Vakıf, işlerini yürütmek üzere gerekli görüldüğü takdirde genel müdür ve daha alt düzeyde elemanlar istihdam edilebilir. İdare ve personel masrafları bütçeden karşılanır. Vakıf genel müdürü veya müdürü ile diğer personel Yönetim kurulunca atanır.

BÖLÜM III

VAKFIN GELİR VE GİDERLERİ

Mali Konular

Madde 26- Vakfın bütçe yılı takvim yılıdır. Mütevelli Heyet toplantısı Mart ayı içinde yapılır. Bütçenin hazırlanması ve uygulanmasıyla muhasebe işlemlerini ilgilendiren hükümler, Yönetim Kurulu’nca düzenlenecek bütçe ve muhasebe yönetmeliğinde gösterilir.

Vakfın Gelirleri

Madde 27- Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

a- Vakıf Mütevelli Heyet üyeleri tarafından vakfa konulan sermaye,

b. Üyelerden toplanan yıllık üye aidatları,

c- Bağış, yardım ve vasiyetler,

d- Tertip edilen müsamere, spor müsabakaları, konferans, bilgi yarışmaları, çeşitli faaliyetlerden sağlanan gelirler,

e- Her türlü yayın ve kitap satışından elde edilen gelirler,

f- Vakıf mal varlığının işletilmesinden elde edilen gelirler,

g- Vakıf ticari işletmelerinden, iştiraklerinden, ticari ve sınai faaliyetlerinden elde edilen gelirler,

h- Vakıf senedinde yazılı diğer muamele ve faaliyetlerinden elde edilecek gelirler ile sair gelirler.

Vakıf Giderleri

Madde 28- Vakıf, yıl içinde elde edilen brüt gelirlerinin 1/3’ünü idame masrafları, ihtiyatlar ve vakıf malvarlığını artıracak yatırımlara, kalan 2/3’ünü de amaçlarına tahsis ve sarf eder. Vakıf tarafından kurulacak eğitim tesislerinde kapasitenin en az ’u maddi imkândan yoksun yetenekli öğrencilere tahsis olunur. Vakıf personeline yapılacak her türlü ödeme ve sosyal yardımlar ile vakıf işlerinin yürütülmesi için yapılacak tüm cari harcamalar ve yatırımlar ile işletmeler için konulacak sermayeler yıllık faaliyet ve bütçe esasları yukarıda belirtilen oranlar çerçevesinde Yönetim Kurulu’nca yapılır.

Vakfın Defterleri

Madde 29- Vakıf merkezinde noterden tasdikli olmak üzere;

a- Üye kayıt defteri,

b- Karar defteri,

c- Gelen ve giden evrak defteri, gelir ve gider defteri,

d- Bütçe kesin hesap ve bilanço defteri,

e- Demirbaş defteri, tutulur. Ayrıca, gerekli olan sair defter ve kayıtlar da bulundurulur ve Yönetim kurulunun sorumluluğunda tutulur.

BÖLÜM IV

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Sorumluluk

Madde 30- Vakıf Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetleme Kurulu üyeleri ve Vakıf personeli görevlerini yerine getirirken vakfın amaçlarını gözetmek ve vakıf gayeleri konusunda işlerinde basiret ve gayreti göstermek zorunda olup, öğrendikleri bilgileri, yetkili merciler dışında titizlikle saklamak zorundadırlar.

Vakıf Senedinde Değişiklik

Madde 31- Vakıf senedi hükümlerinde yapılacak bilcümle değişikliklerin Mütevelli Heyet kararı ile ve mahkeme tarafından onanması suretiyle yapılması şarttır.

Vakıf Şubeleri

Madde 32- Vakıf, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden izin almak şartıyla şubeler açabilir. Açılacak şube, vakıf Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak yönetmeliğe tabi olacaktır.

Vakfın Tasfiyesi

Madde 33- Vakfın amacının tahakkuku olanaksız hale gelirse ya da vakıf hali acze düşerse mahkeme kararıyla tasfiyeye gidilir. Tasfiye esnasında vakfın tüm malvarlığı mahkemenin tayin ettiği tasfiye heyetince parasal değerleri saptanır, borçları tasfiye edildikten sonra, artan meblağ aynı maksat ve amacı gerçekleştirmek üzere kurulmuş bir başka eğitim vakfına tasfiye kurulu kararı ve teftiş makamının tensibiyle devredilir. Tasfiye sonucu mahkemeye, mensuplara olağan şekilde duyurulur. Vakıfla ilgili belgeler tasfiye evrakları teftiş makamına tevdi olunur.

Kurucular

Madde 34- Bu vakıf kuruluşu sırasında karşılıksız maddi ve manevi katkıları bulunan kişiler aşağıda yazılmıştır.

 

BORNOVA ANADOLU LİSESİ EĞİTİM VAKFI VAKIF SENEDİ – PDF Döküman İçin Tıklayınız: